SYNOCOLD Syurp

Phenylephrine 5 mg. Chlorpheniramine 2 mg.